Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Outplacement, voordelen voor de werkgeverDe voordelen die outplacement kan bieden aan de organisatie zijn gelegen op een drietal terreinen:

1.     Adequate outplacementbegeleiding van de werknemer die zich extern wil oriënteren. De werkgever toont zijn zorg en gevoel van verantwoordelijkheid door te voorzien in een professionele, persoonlijke en intensieve advisering door een onafhankelijk adviseur. Hij geeft daarmee tevens een aanzet tot een snelle afwikkeling en tot een beter contact tijdens en na het afscheidsproces. Nog voordat de werknemer meegedeeld wordt dat deze zijn functie niet kan behouden, kan de werkgever al met het outplacementbureau overleggen over de opvang, die onmiddellijk na de boodschap aan de werknemer kan aanvangen.

2.     Interne en externe relaties. De overige werknemers zijn getuige van de menselijke en constructieve benadering van hun collega, hetgeen een bijdrage vormt aan het behoud van hun identificatie en inzet. In die situaties waarin ook de OR en/of vakbonden betrokken worden bij de afvloeiing, kan outplacement al een positieve opvatting van sociaal beleid gewaardeerd worden. De gekozen opstelling van de outplacement adviseur speelt hierbij een belangrijke rol.

3.     Reductie van zorg en kosten. Wanneer werknemers er zich positief op instellen om zo effectief mogelijk een nieuwe werkkring te zoeken, vormt dit een vermindering van de zorg van de organisatie. Het snel vinden van een nieuwe baan is zonder twijfel de beste manier om over wederzijdse frustraties over de beëindiging van het dienstverband heen te komen. Wanneer werknemers sneller een nieuwe werkkring vinden, betekent dit ook een vermindering van de loonkosten. Men hoeft minder naar kostbare tussenoplossingen te grijpen en kan sneller een gezonde start in de nieuwe opzet maken. In een aantal situaties zal een oplossing gevonden worden voordat men tot ontslag en de daarmee verbonden kosten moet komen. Blijkt een ontslag onvermijdelijk, dank aan het opnemen van outplacement in de afvloeiingsregeling voor beiden een voordeel in de premie en fiscale sfeer meebrengen bij een gelijktijdige verbetering van het pakket dat men de werknemer kan meegeven.

 

Hiermee komt outplacement tegemoet aan de toenemende behoefte van organisaties om het dilemma op te lossen tussen enerzijds de eisen van een steeds kosten bewuster management en anderzijds de plicht een sociaal aanvaardbare oplossing te vinden voor de werknemer die zijn functie ongewild verliest.

 

Outplacement heeft het karakter van een investering. Of die investering terugverdiend wordt, hangt enerzijds af van de resultaten van het ingeschakelde outplacementbureau en anderzijds van de situatie van de organisatie zelf. Resultaten in de vorm van kostenbesparingen zijn binnen een termijn van een aantal maanden mogelijk. Rendement in de sfeer van behoud van in- en externe relaties spreidt zich uit over de eerstkomende jaren. Niet iedere organisatie kan het zich veroorloven z over vooruit te denken. Wanneer een ontslagvergunning bovendien makkelijk verkrijgbaar is op basis van de wankele financiële positie van de werkgever, valt in ieder geval het kostenbesparingseffect weg. Het zijn dan juist de redelik en goed draaiende organisaties die zich enerzijds outplacement kunnen permitteren en die anderzijds ook het volledige rendement kunnen verwachten.